Tư vấn khảo sát địa chất công trình Dự án Khu du lịch sinh thái Biển cao cấp

Cập nhật: 10/11/2017, 03:09:27 PM

Ngày 06/9/2017 USCO đã ký hợp đồng số 26A/2017/HĐ-KSĐC/MBL-USCO về việc Tư vấn khảo sát địa chất công trình Dự án Khu du lịch sinh thái Biển cao cấp.

 Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá I-III
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IV-VI
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp IV-VI
- Xác định 9 chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng
- Thí nghiệm xác định chỉ tiêu mẫu đất 3 trục không cố kết không thoát nước (UU)
- Thí nghiệm nén nở hông
- Thí nghiệm mẫu cố kết
- Thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước ăn mòn bê tông
Thời gian bắt đầu thi công: Sau khi ký hợp đồng
Địa điểm: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam