Quan trắc biến dạng công trình Dự án khu nhà ở cán bộ, nhân viên Ban cơ yếu Chính phủ

Cập nhật: 19/12/2017, 01:38:01 PM

Ngày 19/12/2017, USCO ký hợp đồng số ..../2017/HĐTV về việc Quan trắc biến dạng Gói thầu TV 08 Dự án khu nhà ở cán bộ, nhân viên Ban cơ yếu Chính phủ.

 Nội dung công việc:
- Xây dựng mốc chuẩn đo lún khoan sâu 46m mỗi mốc
- Đo lún cho các mốc đo lún công trình
- Đo nghiêng cho các vị trí công trình
Địa điểm: Đường Khuất Duy Tiến- Thanh Xuân- Hà Nội