Khảo sát Mỏ đá vôi Lam Sơn 3- NMXM Long Sơn

Cập nhật: 01/06/2021, 08:36:59 AM

Ngày 01/6/2021 USCO đã ký hợp đồng số 0601-1/HĐKT/LS-USCO/2021 về việc KS đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lam Sơn 3. Lập báo cáo đầu tư, thiết kế cơ sở khai thác, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo phục hồi cải tạo môi trường, lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Lam Sơn 3, hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác- DA Mỏ đá vôi Lam Sơn 3- NMXM Long Sơn tại Lam Sơn - Hà Trung - Thanh Hóa