Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 27/04/2021, 01:54:02 PM

Sáng ngày 27/04/2021 tại trụ sở 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Về dự Đại hội có Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Ông Nguyễn Lâm Cường - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, thành viên HĐQT- USCO; Ông Phạm Thanh Nam - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.

Đại diện Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO dự Đại hội có:
- Ông: Vũ Văn Định: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông: Nguyễn Trọng Thoáng: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
- Ông: Lương Ngọc Sang: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Ông: Trần Ngọc Sang: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Bà Trần Linh Trang: Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Minh Đức: 
Phó Tổng giám đốc Công ty

Cùng đông đảo quý cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty USCO.

Đại hội được khai mạc vào hồi 9h với sự tham dự của 49 cổ đông tham dự trực tiếp và 146 cổ đông qua ủy quyền, đại diện cho 5.155.203 cổ phần, tương đương với 93,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Đại hội đã nghe các báo cáo như sau:

Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021. 

Ông Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch năm 2021, báo cáo tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ của Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2020.

Ông Lương Ngọc Sang – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Tổng giám đốc năm 2020, báo cáo về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

Ông Trần Ngọc Sang - Phó tổng giám đốc trình bày báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo về bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với kết quả biểu quyết đạt 100% số phiếu nhất trí. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h30’ cùng ngày.

------------------------------------------------------------------------------------------
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (xem tại đây)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (xem tại đây)
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO (Xem tại đây)
Quy chế hoạt động của HĐQT 
Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO (Xem tại đây)
Quy chế nội bộ về quản trị 
Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO (Xem tại đây)


Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Các Đại biểu và các cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021


Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại Đại hội

 

Ông Nguyễn Trọng Thoáng - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc trình bày các báo cáo tại Đại hội

 Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội

Tại Đại hội các cổ đông đã bầu bà Lê Thị Chuyên là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt nam VNCC phát biểu tại Đại hội

Các Đại biểu cùng đại diện Ban Lãnh đạo và các cổ đông chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Đại hội