Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật: 18/04/2019, 10:30:28 AM

Sáng ngày 18/04/2019 tại trụ sở 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Về dự Đại hội có Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Ông Nguyễn Lâm Cường - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, thành viên HĐQT- USCO.
           Đại diện Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO dự Đại hội có:
           - Ông: Vũ Văn Định :                        - Chủ tịch HĐQT Công ty
           - Ông: Nguyễn Trọng Thoáng :      - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
           - Ông: Doãn Đoàn:                           - Trưởng ban kiểm soát Công ty
           - Ông: Trần Ngọc Sang :                 - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty
           - Ông: Trần Minh Đức:                      
- Phó TGĐ Công ty
           C
ùng đông đảo CBCNV là cổ đông của Công ty.

         Đại hội được khai mạc vào hồi 9h với sự tham dự trực tiếp của 59 đại biểu cổ đông và qua uỷ quyền 148 cổ đông, đại diện cho 5.185.948 cổ phần, tương đương với 94,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

          Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019; Ông Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch năm 2019; Ông Doãn Đoàn – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Tổng giám đốc năm 2018; Ông Trần Ngọc Sang trình bày báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

           Đại hội đã biểu quyết 100% số phiếu nhất trí về việc thông qua các Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Tổng giám đốc năm 2018; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019; Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
             
            Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với kết quả biểu quyết đạt 100% số phiếu nhất trí. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h30 ’ cùng ngày.
------------------------------------------------------------------------------------------

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (xem tại đây)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (xem tại đây)


                                                              Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ông Trần Ngọc Sang- PTGĐ Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019

Ông Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội

Ông Doãn Đoàn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo tại Đại hội

Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phát biểu đóng góp những ý kiến quý báu tại Đại hội

 

Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo Công ty CP Khảo sát và xây dựng- USCO sau khi kết thúc Đại hội.