Lập Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn, công suất 3 triệu tấn/năm.

Cập nhật: 22/08/2022, 02:25:22 PM

Ngày 22/8/2022 USCO đã ký hợp đồng số 360/2022/USCO-HĐKT về việc Lập Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn, công suất 3 triệu tấn / năm tại xã Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà Nam.