Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, tổng dự toán Dự án ĐTXD nhà khách- câu lạc bộ sỹ quan Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng

Cập nhật: 18/05/2017, 01:06:40 PM

Ngày 15/10/2016 USCO đã ký hợp đồng số 646A/2016/KSXD với Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng về việc Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, tổng dự toán Dự án ĐTXD nhà khách- câu lạc bộ sỹ quan Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng

 Nội dung và khối lượng công việc nhà thầu thực hiện được thể hiện cụ thể trong các thỏa thuận tại các biên bản đàm phán hợp đồng giữa các bên bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
- Thẩm tra hồ sơ Thiết kế BVTC của công trình
- Thẩm tra hồ sơ dự toán, tổng dự toán của công trình.