Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú

Cập nhật: 18/05/2017, 01:07:10 PM

Ngày 22/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 188/2017/KSXD/TVTK với Ban Quản lý dự án ĐTXD Huyện Đông Anh về việc Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú- Huyện Đông Anh

 Nội dung công việc:
- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế được duyệt.
- Khảo sát thực địa để lập thiết kế.
- Thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Điều 78,79,80 của Luật Xây dựng năm 2014.
- Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.
- Giám sát tác giả theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
Nhà thầu cung các sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình bao gồm:
- Hồ sơ thiết kế BVTC.
- Thuyết minh thiết kế BVTC, các bản tính kèm theo.
- Chỉ dẫn kỹ thuật.
- Dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.
- Sản phẩm gồm bản mềm file Cad, thuyết minh file Word, tính toán file Excel.
Thời gian bắt đầu thực hiện: Sau khi ký kết hợp đồng