Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng USCO

Cập nhật: 04/05/2016, 10:57:09 AM

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCo

     Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCo trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCo

1.   Thời gian họp:           Bắt đầu từ 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2016 (thứ Sáu)

2.   Địa điểm:                     Hội trường Tầng 4 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng USCO
                                           Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - Hoàn Kiếm - TP Hà Nội.

3.   Nội dung họp:             Xem Chương trình Đại hội đính kèm

4.   Điều kiện tham dự:     Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP KS&XD USCO

                                            hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 

5.   Xác nhận tham dự:  Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Trần Trung Hiếu – Thư ký HĐQT - Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO; Điện thoại: 04 38281412/0983930096; Fax: 0438245708; Email: hieu138geo@gmail.com  trước 12h00 ngày  27/4/2016 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). 

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

      -     Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

 7.  Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng
      trên website của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO tại địa chỉ: www.usco.vn

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Ông Trần Trung Hiếu - Thư ký HĐQT - Công ty CP Khảo sát và XD – USCO

      Điện thoại: 04 38281412/0983930096, Fax: 0438245708

      Email: hieu138geo@gmail.com

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                             Vũ Văn Định

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản)

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.
2. Chương trình của đại hội.
3. Mẫu Giấy xác nhận.
4. Mẫu Giấy ủy quyền (cá nhân và nhóm).
5. Quy chế tổ chức Đại hội
6. Báo cáo của HĐQT về CT quản trị điều hành 2015 và chương trình 2016
7. Báo cáo Kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD 2016
8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2015
9. Báo cáo tài chính USCO đã kiểm toán năm 2015
10. Báo cáo kết quả kiểm soát 2015
11. Tờ trình Thông qua PA phân phối lợi nhuận 2015
12.Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT và BKS 2016
13. Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
14. Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật DN 2014
15. Phụ lục 1 Danh mục sửa đổi
16. Phụ lục 2 Điều lệ Công ty CP KS và XD - USCO (chính thức) sửa đổi lần 1
17. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016
18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

USCO