Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật: 19/03/2020, 01:15:08 PM

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

 - Chương trình Đại hội (xem tại đây)
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (xem tại đây)
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (xem tại đây)
- Báo cáo của Hội đồng quản trị  về công tác quản trị, điều hành năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 (xem tại đây
- Quy chế tổ chức Đại hội (xem tại đây)
- Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử HĐQT, BKS (xem tại đây)
- Sơ yếu lý lịch (xem tại đây)
- Đơn xin ứng cử, đề cử HĐQT, BKS (xem tại đây)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HDQT (xem tại đây)
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (xem tại đây)
- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (xem tại đây); Báo cáo tài chính đã được kiểm toán xem tại trang web: http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2020/02/26/9949_BC_Tai_chinh_da_duoc_kiem_toan.pdf
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (xem tại đây)  
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (xem tại đây)
- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (xem tại đây)
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (xem tại đây)