Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật: 29/03/2019, 03:46:25 PM

.


- Chương trình Đại hội (xem tại đây)
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (xem tại đây)
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (xem tại đây)
- Báo cáo của Hội đồng quản trị  về công tác quản trị, điều hành năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 (xem tại đây)
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (xem tại đây)
- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính  (xem tại đây)
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Xem tại đây)
- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (xem tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (xem tại đây)