Dự án Xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, cầu tàu, đê chắn sóng và bến liền bờ, Trung tâm huấn luyện cảnh sát biển vùng 3 tại Vân Phong- Khánh Hòa

Cập nhật: 23/09/2019, 03:19:20 PM

Lãnh đạo Công ty đi thị sát công trình cùng các chuyên gia Mỹ