Khảo sát đo đạc vùng cảnh sát biển 2 - Quảng Nam

Cập nhật: 16/08/2016, 02:11:09 PM

Khảo sát địa hình. Đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp I. Khống chế độ cao, thủy chuẩn hạng IV. Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m

 

Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m


Đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp I


Khảo sát địa hình
Đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp I
Khống chế độ cao, thủy chuẩn hạng IV
Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m