Chức năng, nhiệm vụ

- Lập tổng dự toán, giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,
công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình hạ tầng
kỹ thuật.
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính.
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.
- Kinh doanh bất động sản, quyền csuwr dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước và xử lý nước thải.