Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Miền Nam
 
 
Giám đốc: Tô Ngọc Khoa 
Email: khoalas19@gmail.com
Mobile : 0913 982 748        
Trụ sở Trung tâm
Địa chỉ65 Bis , Mạc Đĩnh Chi, quận I , thành phố Hồ Chí Minh
Tel08.3824 8799  -  08.38223362, Fax: 84 3824 8799 
     
 

Chức năng, nhiệm vụ

- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường và kiểm định xây dựng.
- Kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình xây dựng.
- Thí nghiệm hiện trường xuyên tĩnh, nén ngang, cắt cánh, nén tải tĩnh...