Địa chỉ: 65 Bis , Mạc Đĩnh Chi, quận I , thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3824 8799  -  08.38223362, Fax: 84 3824 8799
Di động : 091 3982748        email: khoalas19@yahoo.com.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ

- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường và kiểm định xây dựng.
- Kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình xây dựng.
- Thí nghiệm hiện trường xuyên tĩnh, nén ngang, cắt cánh, nén tải tĩnh...