TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Giám đốc: Phan Gi
a Vũ
Trụ sở chính

Địa chỉ: Số 180 LÊ HỒNG PHONG, T/p NHA TRANG, Tỉnh KHÁNH HÒA
Điện thoai 025 8387 1113          Fax : 025 8387 4454 
Moble: 090 515 37 37 - 0945 046 889 
Email: phanvunt@gmail.com
 

 Chức năng, nhiệm vụ

- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi
trường và kiểm định xây dựng.
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính;
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.