Chức năng, nhiệm vụ

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản
- Thiết kế lập tổng dự toán, giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao
thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình cấp thoát nước, thiết kế quy hoạch chi tiết
các khu công nghiệp, khu dân cư.
- Lập tổng dự toán, giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông,
thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Khoan phun gia cố, xử lý chống thấm các công trình thủy lợi, thủy điện, xây dựng nền móng của tòa
nhà, gồm đóng cọc.
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước, đường dây và trạm
điện.
- Kinh doanh bất động sản.