TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG HÀ NỘI
 
                 
 Giám đốc: Phan Thành Công                                Trụ sở chính
                 Email: tcongkdxd@yahoo.com Địa chỉ: Ngõ 54 Quốc Bảo, Thanh Trì, TP Hà Nội
  Tel: 84 42 3861 5359 .   Fax: 84 42 3861 5359
Mobile: 
0913 517191

 Chức năng, nhiệm vụ

- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi
trường và kiểm định xây dựng.
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính;
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.