Chức năng, nhiệm vụ

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.
- Khoan phun gia cố, xử lý chống thấm các công trình thủy lợi
- Lập tổng dự toán, giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Xây dựng các công trình dân dụng kỹ thuật, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát
nước và xử lý nước thải.