Chức năng, nhiệm vụ

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản ...
- Khoan phun gia cố, xử lý chống thấm các công trình thủy lợi, thủy điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước và xử lý nước thải.
- Gia công, sửa chữa thiết bị vật tư chuyên ngành xây dựng.