TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG HẢI PHÒNG

Giám đốc: TRẦN XUÂN ĐÀO               Trụ sở trung tâm
  Địa chỉ: Số 2A, Phạm Phú Thú, quận Hồng Bàng, tp Hải Phòng

Tel: 84 31 384 2382  Fax: 84 31 366 9971

Chức năng, nhiệm vụ


- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường
và kiệm định xây dựng.
- Kiệm tra đánh giá chất lượng các công trình xây dựng.
- Thí nghiệm hiện trường xuyên tĩnh, nán ngang, cắt cánh, nén tải tĩnh.
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính.
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.