Chức năng, nhiệm vụ

- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường
và kiệm định xây dựng.
- Kiệm tra đánh giá chất lượng các công trình xây dựng.
- Thí nghiệm hiện trường xuyên tĩnh, nán ngang, cắt cánh, nén tải tĩnh.
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính.
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.