Chức năng, nhiệm vụ

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính.
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.
- Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông,
thủy lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng.
- Thiết kế lập tổng dự toán, giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng,
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình cấp
thoát nước, thiết kế quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, dân cư.